شنبه،18 ارديبهشت 1400 English

معاونت تحقيقات و فناوري

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • اولويت هاي پژوهشي سال 1396
   1. حوادث و عوامل خطر ساز در سالمندان
   2. ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در بيماران سالمند
   3. راهبردهاي حفظ و ارتقاء سلامت جسماني و رواني سالمندان با محوريت خدمات  پرستاري  
   4. آموزش و توانمند سازي سالمندان
   5. تهيه و بومي سازي پروتكل هاي بهداشتي درماني سالمندي
   6. امادگي براي سالمندي و سازگاري با آن
   7. اختلالات خواب و راهبردهاي درمان و مراقبت در سالمندان
   8. توانبخشي زنان سالمند
   9. طب سنتي در پيشگيري و درمان بيماري هاي زنان در سالمندي
   10. نيازسنجي رواني، اجتماعي و اقتصادي زنان سالمند
   11. ارزيابي بهره وري و كارايي واحدهاي مختلف نظام سلامت
   12. عدالت و بهره مندي از خدمات مختلف در نظام سلامت
   13. تصميم گيري مبتني بر شواهد
   14. تحقيقات مربوط به بيمه در نظام سلامت
   15. مدل هاي بهبود كيفيت و اعتبار بخشي در نظام سلامت
   16. ارزيابي اقتصادي در نظام سلامت
   17. آثار طرح تحول نظام سلامت
   18. پژوهش در حيطه برنامه ريزي الكترونيك در نظام سلامت
   19. پژوهش در حوزه برنامه ريزي استراتژيك و برنامه عملياتي نظام سلامت
   20. ارزيابي بهره وري و كارايي واحدهاي مختلف نظام سلامت
   21. چاقي، ديابت و بيماري هاي متابوليك
   22. داروهاي گياهي
   23. ايمونوتراپي، سلول هاي بنيادي و ترميم زخم
   24. مهار نفروپاتي ديابتي
   25. بررسي مقاوت دارويي داروهاي ضد ويروسي در بيماران تحت درمان
   26. ساخت واكسن هاي ويروسي
   27. بيماري هاي قلبي و فشار خون بالا و آترواسكلروز
   28. استخراج تركيبات شيميايي و آنزيم ها از گياهان و قارچ ها و بررسي اثرات آنها در درمان بيماري ها در محيط برون تني و درون تني
   29. سلول هاي بنيادي عصبي و فاكتورهاي محيطي
   30. طراحي كيت هاي بيوشييايي و بيولوژي
   31. راهبردهاي توسعه آگاهي جامعه از عوامل خطرساز سوانح در استان
   32. نقش و جايگاه خدمات پرستاري در اورژانس سوانح و حوادث
   33. ارتقاء سطح آگاهي و آموزش جامعه در مديريت بحران و حوادث
   34. طراحي و ارزشيابي برنامه هاي كاهش حوادث شغلي
   35. اگاهي شهروندان از خدمات فوريت هاي پزشكي
   36. اتيولوژي بروز حوادث و سوانح حين كار براي پرستاران
   37. پيشگيري و غربالگري در اورژانس( مثل بيماري هاي غفوني، الكلي، سوء استفاده از مواد و داروها، سقوط سالمندان، خشونت خانوادگي)
   38. شيوع حوادث و سوانح شايع در استان
   39. اتيولوژي حوادث و سوانح شايع در استان
   40. ارزيابي و توسعه مهارت هاي پرستاران باليني و دانشجويان در عرصه هاي پيش بيمارستاني و اورژانس
   41. بدخيميها، ريسك فاكتورها: تشخيص و درمان
   42. نقش عوامل محيطي در بيماري هاي واگير
   43. مؤلفه هاي اجتماعي موثر بر بيماري هاي مزمن استان
   44. تدوين پروتكولهاي آموزشي و مراقبتي مبتني بر فرهنگ در بيماريهاي غيرواگير
   45. سواد سلامت
   46. مراقبت حرفه اي در منزل  براي بيماران مزمن و خانواده هاي آنها
   47. بيماريهاي عضلاني و استخواني: ريسك فاكتورها؛ تشخيص و درمان
   48. اپيدميولوژي بيماري هاي غير واگير
   49. نياز هاي آموزشي مناطق محروم استان پيرامون بيماري هاي غير واگير شايع
   50. اپيدميولوژي و پيشگيري سوء مصرف مواد، خفگي با CO، مسموميت با سم و...
   51. Therapeutic Drug Monitoring در دارو درماني سرطان، انتيكواگولانت ها و....
   52. طراحي دارو با استفاده از متدهاي بيوانفورماتيك: طراحي بر اساس ساختار، طراحي  براساس ليگاند و....
   53. استفاده از حاملهاي نانو (پليمري و....) جهت ژنرساني و پروتئين رساني و مطالعات  invivo&invitro         
   54. استفاده از نانوساختارهاي پروتئيني جهت پايدارسازي داروهاي ناپايدار خوراكي
   55. تجاري سازي ساختارهاي ليپوزومي و نيوزومي و نانوذرات ليپيدي (داروهاي شيميايي و موثر گياهي)
   56. شناسايي و تعيين مقدار مواد موثره موجود در گياهان دارويي
   57. بررسي اثرات بيولوژيك گياهان دارويي
   58. ساخت و فورمولاسيون داروهاي گياهي وشيميايي
   59. بررسي اثرات داروهاي گياهي بر انواع بيماريها
   60. طراحي و ساخت كيت هاي تشخيصي الايزا  چند منظوره با استفاده از آنتي ژن هاي     چند گانه نوتركيب
   61. پيشگيري ،تشخيص، كنترل و پايش درمان بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان و عفونتهاي نوپديد و بازپديد
   62. بهينه سازي روش هاي تشخيص مبتني بر تصويربرداري پزشكي در بيماريهاي واگيردار
   63. توسعه سيستم ثبت انواع بيماريهاي واگيردار
   64. مقاومت دارويي در بين پاتوژن هاي عفوني شايع در استان
   65. بيماريهاي واگيردار در گروههاي آسيب پذير
   66. تشخيص، كنترل، پيشگيري و پايش درمان عفونت هاي منتقله از طريق خون، جنسي و مادرزادي
   67. تدوين راهبردهاي ارتقائ كيفيت در پيشگيري از عفونت در اتاق عمل
   68. تدوين پروتكولهاي آموزشي و مراقبتي مبتني بر فرهنگ در بيماريهاي واگيردار
   69. توسعه سيستم هاي تصميم يار در تشخيص و درمان بيماري هاي واگيردار
   70. تشخيص، كنترل، پيشگيري و پايش درمان عفونت هاي تنفسي و گوارشي
   71. مداخلات درماني و آمار توصيفي بيماران دچار تروماي دهان،فك و صورت
   72. مطالعات اپيدميولوژي، اتيولوژي، پيشگيري، عوامل خطر، تشخيص باليني و درمان بيماريهاي دهان و دندان
   73. ارتباط پلي مورفيسم ژني با شيوع بيماريهاي دهان و دندان و پاسخ به درمان
   74. تاثير طب گياهي، سنتي و مكمل بر پيشگيري ، تشخيص  و درمان بيماريهاي دهان ودندان
   75. كاربردهاي نوين ليزر در دندانپزشكي
   76. مطالعات نوين سلول هاي بنيادي در دندانپزشكي
   77. مطالعات نوين آزمايشگاهي و باليني در طراحي ساخت و عملكرد ايمپلنتهاي دنداني
   78. روشها و مواد نوين در قالب گيري و ساخت پروتز هاي دهان و فك و صورت
   79. بررسي و مقايسه و توليد مواد و دستگاههاي نوين يا غير بومي در دندانپزشكي
   80. شيوع و بررسي درمانهاي نوين در ناهنجاريهاي فكي مادرزادي
   81. سلامت جسمي-رواني-اجتماعي-معنوي در گروه هاي مختلف اجتماع
   82. حمايت هاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي
   83. عوامل اجتماعي مرتبط با بيماري هاي مزمن
   84. آسيب هاي اجتماعي و ارتقا سلامت
   85. مداخلات اجتماع محور در جهت ارتقا سلامت
   86. مشاركت اجتماعي و سلامت
   87. عدالت در سلامت
   88. عوامل اجتماعي و سلامت باروري
   89. نابرابري در وضعيت سلامت
   90. امنيت اقتصادي-اشتغال و امنيت شغلي
   91. تصفيه فاضلاب
   92. بهداشت در بحران و بلايا
   93. بهداشت مادر و كودك
   94. آلودگي هوا
   95. تهويه محيط كار
   96. تغذيه باليني
   97. آموزش تغذيه
   98. تغذيه در دوره هاي مختلف زندگي
   99. گياهان خوراكي بومي
   100. امنيت غذايي
    

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24999912 آخرین به روزرسانی: 18 ارديبهشت 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

ادرس: خرم اباد، كمالوند، كيلومتر٤ جاده خرم اباد- بروجرد، مجتمع پرديس دانشگاهي علوم پزشكي لرستان، معاونت تحقيقات و فناوري
تلفن:06633120172 فكس:06633120173
ايميل حقوقي: research@ lums.ac.ir
Page created in 1.8474209308624 seconds.
memoryUsage : 6040Kb